Algemene Voorwaarden

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan

1% per maand, alsmede evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding

van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €50,00) als schadebeding.

Artikel 2

Geldigheid van offertes: In geval door ons Conver, een offerte wordt uitgeschreven, is deze

geldig gedurende een termijn van 1 maand vanaf het uitschrijven van de offerte. De in deze offerte

vermelde prijzen van materialen, zijn geldig behoudens overmacht.

Artikel 3

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 4

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het

arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.

Artikel 5

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij

verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing, door de

in de ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar

beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper

binnen de 15 kalenderdagen na levering/plaatsing aan de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder

aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons Conver, op de hoogte stellen van het gebrek aan

overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft

vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 6

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen

geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van

het totaalbedrag van de bestelling, en dit met een minimum van €50,00. Indien wij Conver, zelf

de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken

is de klant gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons. Schadevergoeding is uiteraard niet

verschuldigd indien het verbreken van de overeenkomst het gevolg is van overmacht.

Artikel 7

Herstellingswerken geven geen recht op garantie.

Artikel 8

Bij het uitvoeren van de werken komen onder andere ten laste van de klant: het tijdig en gratis ter

beschikking stellen van leidingwater en elektriciteit (min. 20A).

Artikel 9

Wanneer de klant wenst zelf de nodige voorstrijk producten, primers en dergelijke producten aan te

brengen worden deze niet herkent onder garantie door Conver. Hier valt dus de volledige

verantwoordelijkheid voor Conver weg.

Artikel 10

Wanneer de klant zelf bepaalde werken wenst uit te voeren en Conver hier op verder werkt of dient aan te sluiten,

worden enkel de werken die Conver heeft uitgevoerd herkent onder garantie.

Bij de zelf uitgevoerde werken door de klant valt de volledige verantwoordelijkheid voor Conver weg.